Випрямлячі напруги

Деякі історичні факти

Зі створенням перетворювачів електричного струму тісно пов’язана творча і наукова праця батька і сина Євгена Оскаровича Патона і Бориса Євгеновича – українських науковців у галузі зварювальних процесів, мета- лургії і технології металів, академіків, заслужених діячів науки і техніки. Борис Євгенович, окрім інших багатьох заслуг, є розробником теоретич- них основ створення автоматів та напівавтоматів для дугового зварюван- ня, зварювальних джерел живлення.

Слід відзначити внесок у розвиток електротехніки вченого Андрія Ми- колайовича Ларіонова. На його честь названа випрямна схема Ларіонова.

Великої поваги в науковому світі заслуговує угорський вчений, елек- тротехнік Отто Бенедикт. Він запропонував вентиль на основі германіє- вого кристала для перетворення змінного струму в постійний, який зна- йшов широке застосування.

Відоме ім’я серед учених і фахівців електротехніки й електроніки Ро- берта Відлара – знаменитого винахідника, на честь якого названі джере- ла стабільного струму (1964), джерела зразкової напруги (1969) тощо. Усі сучасні схеми інтегральних джерел опорних струмів і напруг спираються на розробки Відлара.