Двонапівперіодні випрямлячі

Двонапівперіодні випрямлячі бувають двох типів: мостові і з виводом від

середньої точки вторинної обмотки трансформатора.

У двонапівперіодних схемах випрямлячів струм через навантаження проходить протягом обох напівперіодів змінної напруги.

Найбільше поширення отримав двонапівперіодний мостовий випрямляч, схема якого наведена на рис. 11.6, а.

Такий випрямляч складається з трансформатора Т і чотирьох діодів, підключених до вторинної обмотки трансформатора за мостовою схемою. До однієї діагоналі моста підключається вторинна обмотка трансформатора, а до іншого – навантаження Rн. Кожна пара діодів (VD1 і VD4; VD2 і VD3) працює по черзі. У перший напівперіод напруги вторинної обмотки трансформатора (інтервал часу 0–Т/2) потенціал точки а вищий за потенціал точки b і відкриті діоди VD1 і VD4. Струм проходить по ланцюгу а – VD1 – RН – VD4 – b у на- прямку, вказаному стрілкою. У наступний напівперіод (інтервал Т/2–Т) потенціал точки b вищий за потенціал точки а. При цьому відкриті діоди VD2 і VD3, а діоди VD1 і VD4 – закриті. Струм проходить по ланцюгу b – VD2 – RH – VD3 – а. Струм у навантаженні проходить двічі за період у тому самому напрямку (рис. 11.6, б).

Слід ураховувати, що при однакових параметрах трансформатора і опору навантаження мостового випрямляча, порівняно з однонапівперіодним, має такі переваги: середні значення випрямленого струму і напруги в два рази більші, а пульсації значно менші.

Зворотна напруга, що діє на кожний діод у цій схемі, така сама, як і в схемі однонапівперіодного випрямляча. Справді, коли діоди VD1 та VD3 відкриті, то до діода VD2 прикладена повна зворотна напруга вторинної обмотки через відкритий діод VD1. Така сама зворотна напруга прикладена й до діода VD4. Отже, Uзв max = U2m = √2U2, Uзв max = 1,57U0.

Мале значення коефіцієнта пульсації, що становить kп = 0,67, також є перевагою цієї схеми.

Двонапівперіодні однофазні випрямлячі широко застосовуються для живлення навантажувальних пристроїв малої і середньої потужності.

Якщо для малопотужних схем постійного струму застосовують однонапівперіодні або мостові однофазні випрямлячі, то для живлення потужних навантажень необхідні трифазні випрямлячі.