Синхронні машини

Синхронна машина має властивість зворотності, тобто може працювати як у режимі генератора, так і у режимі двигуна, а це значить, що конструкції синхронного генератора і синхронного двигуна є однаковими.
Конструкція синхронної машини. Синхронна машина є машиною змінного струму. Тому вона має дві основні частини: ротор (частина, що обертається) і статор (нерухома частина). 
Конструкція статора синхронної машини принципово не відрізняється від конструкції статора асинхронного двигуна. 
Конструкція ротора синхронної машини суттєво відрізняється від конструкції ротора асинхронного двигуна. Ротор синхронної машини являє собою електромагніт, який живиться постійним струмом. Для цього два кінці обмотки ротора виводяться на контактні кільця, розташовані на валу ротора. Постійний струм до контактних кілець ротора підводиться за допомогою щіток.  Існує дві конструкції ротора синхронної машини: явнополюсний ротор та неявнополюсний ротор. На рис. 5.41,а подано конструкцію явнополюсного (чотириполюсного) ротора, на рис. 5.41,б – неявнополюсного (двополюсного) ротора.
Рис. 5.41 – Поперечний переріз роторів синхронних машин: а – явнополюсного, б – неявнополюсного 
Явнополюсний ротор застосовується у тихохідних синхронних машинах (зі швидкістю обертання вала до 1000÷1500 об/хв). У швидкохідних синхронних машинах застосування явнополюсного ротора ускладнене внаслідок наявності великих відцентрових сил. У таких машинах застосовують неявнополюсний ротор, який конструктивно не має полюсів, що виступають. 
Обмотка ротора збуджує постійний магнітний потік, тому називається обмоткою збудження.
Постійний струм для збудження обмоток ротора подається або від окремого генератора постійного струму, вал якого обертається разом із валом ротора синхронної машини (такий генератор називається збудником), або від окремого випрямляча. 
Однофазні синхронні машини не знайшли широкого застосування, тоді як трифазні синхронні машини застосовуються достатньо широко. Так, на електричних станціях для виробляння електричної енергії застосовуються виключно синхронні генератори, які виробляють трифазний струм частотою 50 Гц.
Якщо збуджений ротор є нерухомим, то на кожний з полюсів ротора (вони мають велику інерційність) буде діяти обертове поле статора, сила якого спрямована то в одну, то в іншу сторону (залежно від напівперіоду). У зв’язку з цим результуючий за період обертаючий момент буде дорівнювати нулю. Тому ротор синхронного двигуна не може почати обертатися самостійно, що є істотним недоліком синхронного двигуна.
Якщо збуджений ротор синхронного двигуна розкрутити до швидкості, рівної номінальній, а потім підключити статор у мережу трифазного струму (за відповідного розташування полюсів), то різнойменні полюси ротора і статора будуть притягатися один до одного, у результаті чого ротор почне обертатися із синхронною швидкістю.
За збільшення навантаження на валу ротор дещо загальмується, проте швидкість обертання його залишиться незмінною – синхронною.
Синхронні двигуни застосовуються в механізмах, де необхідна постійна швидкість обертання (наприклад, для привода потужних насосів і повітродувок).
Способи пуску синхронного електродвигуна. Пуск у хід синхронного двигуна шляхом безпосередньо вмикання в мережу не можливий. Пуск синхронного двигуна можливий лише за умови, що попередньо ротор буде розкручений стороннім двигуном до швидкості, близької до синхронної.
Найбільш широко застосовується асинхронний пуск синхронного двигуна. Схему пуску приведено на рис. 5.52. 
Рис. 5.52 – Схема асинхронного пуску синхронного двигуна
1 – обмотка збудження; 2 – короткозамкнена обмотка ротора; 3 – обмотка статора; 4 – рубильник; 5 – опір; 6 – перемикач; 7 – збудник (генератор постійного струму)
У випадку асинхронного пуску синхронного двигуна синхронний двигун виготовляється з додатковою короткозамкненою обмоткою 2 на зразок “білячого колеса”, причому ця обмотка укладається у спеціальні пази, розташовані в полюсних наконечниках ротора. Після вмикання обмотки статора 3 у мережу у двигуні виникає обертове магнітне поле, що викликає в короткозамкненій обмотці 2 ротора струми. Ці струми створюють обертальний пусковий момент, як в асинхронному трифазному двигуні, і ротор починає обертатися. Коли ротор синхронного двигуна почне обертатися зі швидкістю, близькою  до синхронної,  його обмотку збудження 1 включають на постійний струм, тобто збуджують двигун, і він, як говорять, сам “впадає в синхронізм” – починає обертатися із синхронною швидкістю. При пуску обмотка збудження повинна замикатися на особливий опір 5, щоб уникнути наведення в ній великих ЕРС, небезпечних для ізоляції обмотки.
Зупинення синхронного двигуна починається зі встановлення струму збудження, що відповідає мінімальному струму статора (cosφ = 1), потім вимикають обмотки статора, а вже після цього розмикають коло збудження. Інший порядок зупинки є не припустимим.
Робота синхронного двигуна в режимі компенсатора. Синхронний компенсатор – це синхронний двигун, що працює без навантаження і служить для підвищення коефіцієнта потужності cosφ та, відповідно, підвищення ККД електростанцій.
При роботі синхронних двигунів швидкість обертання вала є постійною, а зміна струму в обмотці збудження приводить лише до зміни струму, що споживається обмоткою статора двигуна. Пояснімо це математично.
Активна електрична потужність, що споживається синхронним двигуном, визначається за формулою (5.91). За постійних потужності P1 = const та напруги U1 = const  зміна сили струму Iможе відбуватися тільки за рахунок зміни cosφ1. Таким чином, за зміни сили струму збудження I1 синхронного двигуна змінюється його коефіцієнт потужності cosφ1.
Синхронний   двигун  у   режимі  компенсатора   працює   в  режимі  перезбудження  ( cosφ < 0) для компенсації індуктивної складової струму, яка виникає при роботі парку асинхронних двигунів. 
У порівнянні з конденсаторними компенсаторами, які також виконують функцію компенсаторів індуктивної складової струму (параграф 3.7), синхронні компенсатори є дешевшими, мають менші габарити та масу. Але конденсатори не споживають активну потужність. 
Крім того, компенсатор виконує функцію стабілізатора напруги в електричній мережі. Якщо напруга в мережі зменшується, то компенсатор споживає реактивний випереджальний струм. Якщо напруга підвищується, то компенсатор споживає реактивний запізний струм.
Конструктивно синхронний двигун, призначений для роботи в якості компенсатора, має більш легку механічну конструкцію та підвищений переріз обмотки збудження, яка призначена для постійної роботи в режимі перезбудження.
Переваги та недоліки синхронних машин. Перевагами синхронних машин є: постійна швидкість обертання вала за змін навантаження; незалежність частоти ЕРС від навантаження; високий ККД; високий коефіцієнт потужності;  можливість роботи в якості ємності (компенсатора).
Недоліками синхронних машин є: необхідність використання постійного струму для збудження ротора; складний пуск; відсутність пускового моменту; відсутність можливості регулювання швидкості обертання вала; при перевантаженні синхронність порушується і двигун зупиняється; труднощі при реверсуванні. 
Пожежна небезпека синхронних машин. Пожежа небезпека синхронних електричних машин зумовлена наявністю контактних з’єднань (щітка – контактне кільце). Але за номінального навантаження, на відміну від електричних машин постійного струму, інтенсивність іскріння щіткового вузла є значно меншою.
Для синхронних електричних машин не є допустимою значна зміна навантаження. При перевантаженні можлива раптова зупинка вала ротора, що може призвести до порушення нормального ходу технологічного процесу, який забезпечується синхронним двигуном. 
Як і для інших видів електричних машин, пожежна небезпека синхронних машин значно збільшується при погіршенні умов охолодження. Особливу небезпеку являє собою воднева система охолодження потужних синхронних генераторів. Водень – горючий газ, що має мінімальну енергію запалювання –  лише 0,017 мДж та максимальний тиск вибуху 730 кПа. Спроможний створювати гримучу суміш.
Також потребують своєчасного технічного обслуговування підшипникові вузли та механічні кріплення.